Ogłoszenia

Ogłoszenia 5.04.2020 r.

OGŁOSZENIA  -  5 kwietnia 2020 r.  
NIEDZIELA  PALMOWA  MĘKI  PAŃSKIEJ

[1]  Ponieważ na mszy może być najwyżej 5 osób, bardzo proszę, aby na mszę przychodzili tylko ci, którzy zamówili intencję na daną godzinę. Osoby te wchodzą do kościoła przez zakrystię. Powyższa zasada obowiązuje w dni powszednie i w niedziele.
Spowiedź bezpośrednio po mszach świętych - z zachowaniem limitu 5 osób w kościele (wejście głównymi drzwiami, które będą otwarte po zakończeniu mszy). W razie potrzeby spowiedzi w innym czasie - proszę o uzgodnienie telefoniczne : 29-6443405  lub  29-6443406.
[2]  Odwołane są nabożeństwa  gorzkich żali  i  drogi krzyżowej.  Nie odbędzie się procesja rezurekcyjna.  Godziny mszy nie ulegają zmianie.
Biskup Łomżyński udziela dyspensy od obowiązku udziału we mszy świętej niedzielnej do odwołania.  Korzystających z dyspensy zachęca do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Błogosławieństwo posiłku wielkanocnego  --  zobacz  zakładkę  Modlitewnik.
[3]    DEKRET  Biskupa Łomżyńskiego  o pogrzebach podczas stanu epidemii   
Ze względu na stan epidemii zarządzam w całej Diecezji Łomżyńskiej ograniczenie uroczystości pogrzebowych do jednej stacji na cmentarzu (zob. Obrzędy pogrzebu, III forma pogrzebu, s. 176 - stacja tylko na cmentarzu). Pogrzeb odprawia się przy grobie w obecności najbliższej rodziny z zachowaniem obowiązującego limitu. Przypominam, że w pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Dekret wchodzi w życie z dniem 22 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania. Łomża, dnia 21 marca 2020 r.
[4]       Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary,
że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem. Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.
Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.   Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).
Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).
[5]  Przypomina się, że nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II).
 

  Misja sw Teresy